domingo, 5 de agosto de 2012

PACTE TERRASSA PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL,

A proposta de la Comissió d’Accessibilitat de la TAULA DE DISCAPACITAT s’ha formulat en el mes de maig de 2012 el PACTE TERRASSA PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL, que es tracta d’un document programàtic amb l’objectiu fonamental de donar un nou impuls al procés de millora i d’implicació per part dels ciutadans, empreses, entitats i col•lectius en relació amb l’assoliment definitiu del dret a l’accessibilitat universal. En síntesi, aquest pacte pretén abordar un salt qualitatiu i conceptual a partir de la integració i interrelació de tres instruments: el Pla d’Accessibilitat, la Comissió d’Accessibilitat de la TAULA DE LA DISCAPACITAT i el Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’entitat PROU BARRERES en matèria d’accessibilitat universal, tot obrint nous camps i àmbits de treball i de desenvolupament de propostes i accions concretes. La ciutat de Terrassa està realitzant des de fa uns quants anys un esforç important per tal de contribuir a la superació de totes les barreres i divisions que puguin afectar a la vida de les persones. I a tal efecte, i sota el lema: Terrassa, la ciutat de les persones, l’Ajuntament ha vingut impulsant diferents iniciatives en diversos àmbits d’acció, orientades específicament cap a la superació dels elements que separen a les persones. La consagració del dret a l’accessibilitat universal per part de la Unió Europea ha estat un factor decisiu que ha permès donar un impuls fonamental en la consecució dels objectius de combatre tots aquells factors que propicien limitacions sobre determinades persones. Terrassa va ésser un dels primers municipis de l’estat espanyol, en redactar i aprovar un ambiciós pla d’accessibilitat municipal (aprovat l’any 2003) i en posar en marxa la seva execució de forma molt activa. També ha vingut desenvolupant diferents actuacions en l’àmbit del disseny dels espais públics, a on cal destacar especialment la urbanització del Parc de Vallparadís (35 HA de superfície) a partir de la reconversió d’un antic torrent, i que inclou també un conjunt d’equipaments culturals i esportius, dins del qual s’hi troba també el conjunt monumental de les antigues esglésies preromàniques de Sant Pere. El disseny de tots aquests espais i l’accés als equipaments ha tingut en compte molt especialment la necessitat de garantir el seu ús per part de tothom sense distinció per raó de la seva discapacitat. Resoldre els accessos a l’interior del parc, o al conjunt monumental que el presideix tot superant les barreres pròpies de les seves condicions morfològiques, desenvolupar una senyalèctica informativa específica per a les persones invidents i també per les que tenen mobilitat reduïda, han estat els reptes assolits. Cal destacar especialment també el redisseny de la Rambla a partir de la seva transformació radical d’antic eix de circulació viària (amb una altíssima intensitat de trànsit) a un eix cívic eminentment peatonal (amb trànsit només per a transport públic i serveis), pensat i resolt en tots els seus detalls d’urbanització per al passeig per part de totes les persones, lliure de barreres arquitectòniques. Aquesta actuació culmina el procés de peatonalització i supressió de barreres arquitectòniques que la ciutat ha vingut desenvolupant des de fa 15 anys. Així mateix, s’està realitzant un esforç molt important en l’àmbit de l’accessibilitat als habitatges. L’Ajuntament de Terrassa s’ha marcat el repte de treballar amb solucions imaginatives i superant les limitacions físiques, per tal d’aconseguir que els antics edificis que tenen barreres en el seus accessos o que no disposen d’ascensor, puguin anar superant aquestes limitacions que sovint impedeixen el dret de les persones a poder sortir al carrer pels seus propis mitjans. L’aposta de Terrassa està sent treballar colze a colze amb les entitats i associacions de persones amb discapacitat i les seves famílies i/o representants, vinculats a l’administració local mitjançant el Punt Municipal d’Atenció a la Discapacitat (PUMAD) a través de la TAULA DE LA DISCAPACITAT que va ser constituïda l’any 2008. A iniciativa de la TAULA DE LA DISCAPACITAT, l’Ajuntament de Terrassa va signar l’Adhesió a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, l’any 2009, manifestant el compromís i la disposició de l’Ajuntament de Terrassa de compartir el contingut de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, la vocació de la qual és la d’impulsar el reconeixement de les persones amb discapacitat com a subjectes de drets humans en igualtat de condicions. La TAULA DE LA DISCAPACITAT com a espai participatiu, genera Comissions de Treball, entre les quals, la Comissió d’Accessibilitat, ha estat una de les més actives, i on la ciutadania, representada per les Associacions i entitats locals vinculades a la discapacitat, els tècnics competents i els polítics, són copartíceps de l’objectiu d’anar construint una ciutat accessible i inclusiva, una ciutat per a tothom. Aquests esforços han estat reconeguts recentment a través de la distinció de la ciutat de Terrassa com a una de les vuit ciutats finalistes al Premi Europeu a la Ciutat Accessible que reconeix el treball realitzat pels municipis de més de 50.000 per a millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i contribuir, així, a una societat més justa i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Però malgrat els importants avenços assolits resta encara molta feina per endavant en relació amb l’objectiu d’assolir una ciutat plenament a l’abast de tothom, motiu pel qual s’ha formulat el PACTE TERRASSA PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL . L’esmentat Pacte conté algunes propostes d’actuació com ara són: 1. Organitzar unes jornades sobre accessibilitat universal i nova ciutat. 2. Crear un distintiu identificador dels locals públics accessibles a la ciutat. 3. Desenvolupar diferents activitats formatives adreçades a col•lectius específics (comerciants, comunitats de propietaris, administradors, tècnics...). 4. Treballar la presència de les entitats locals en els fòrums nacionals i europeus sobre discapacitat (European Disability Forum...). 5. Revisar el Pla d’Accessibilitat municipal. 6. Redactar una ordenança municipal sobre accessibilitat universal. 7. Crear un portal Terrassa accessible. 8. Formació interna als treballadors municipals en suports i tracte adequat a les persones amb discapacitat. D’acord amb el document formulat es proposa que els membres del Pacte siguin: - Ciutadans que vulguin adherir-se i participar a títol individual. - Col•lectius que representen a persones amb discapacitat. - Associacions veïnals. - Associacions no vinculades a la discapacitat del teixit associatiu local. - Partits polítics. - Sindicats. - Entitats patronals. - Col•legis professionals. - Gremis. - Ajuntament de Terrassa. - Altres administracions. - Universitat. - Escoles. - Mitjans de comunicació. I, finalment, proposa la creació d’un òrgan de funcionament amb la següent composició: - Presidència. - Comitè del Pacte. - Plenari. - Comissions de treball. - Secretaria (Persona de referència Àrea de Planificació Urbanística i Territori) - Convocatòria d’una sessió plenària ordinària anual. - Convocatòria de sessions planaries extraordinàries en funció del tractament de temes específics, per iniciativa de la Presidència a petició del Comitè del Pacte. L’article 62 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, atribueix al Ple la possibilitat de crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per la seva naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i les seves associacions en els assumptes municipals Així mateix, l’article 30 del Reglament de participació ciutadana, atribueix al Ple la competència per establir la composició de cada consell sectorial. Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, aquesta Comissió Informativa de Planificació Urbanística i Territori proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: Primer.- APROVAR el “PACTE TERRASSA PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL” formulat en el mes de maig de 2012 pels Serveis d’Urbanisme i pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, l’annex del qual s’adjunta al present acord. Segon.- Conseqüentment, APROVAR la creació de l’òrgan de funcionament del “Pacte Terrassa per a l’accessibilitat Universal”, amb l’estructura continguda en el document Annex núm. 1, d’acord amb l’article 30.2 del Reglament de Participació Ciutadana, en concordança amb l’article 62.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. Tercer.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, el Sr. Jordi Ballart i Pastor, o a qui el substitueixi en el càrrec, per tal de firmar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords, fins i tot d’esmena i rectificació, sempre que no s’alteri el contingut essencial dels mateixos. No obstant, el Ple acordarà. Terrassa, 29 de maig de 2012 President de la Comissió Informativa de Planificació Urbanística i Territori

No hay comentarios:

Publicar un comentario