miércoles, 29 de septiembre de 2010

LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES I DISMIFÍSICS COL•LABORARAN EN LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Gabinet de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
Fax 93 739 70 66
premsa@terrassa.org
www.terrassa.org
Terrassa, 28 de setembre de 2010

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa i l’Associació Terrassencs Disminuïts Físics Associats de Terrassa (Dismifísics) han signat avui, 28 de setembre, un conveni de col•laboració per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a la ciutat. Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra a Catalunya del 22 al 29 de setembre, la signatura ha tingut lloc aquesta tarda, a la Masia Freixa, i ha anat a càrrec de la Síndica Municipal de Greuges, Isabel Marquès, i del president de Dismifísics, Joan Vila.

La Síndica Municipal de Greuges valora positivament l’esforç desenvolupat per l’Associació Dismifísics, per al suport a les persones amb discapacitat de Terrassa, i considera que aquests objectius coincideixen plenament amb l’objectiu pretès per la Sindicatura de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa i, específicament, els drets que garanteixen la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones discapacitades, previstos a la Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i a la Carta Europea de salvaguarda dels Drets Humans.

Amb aquest acord, la Sindicatura Municipal de Greuges es compromet a actuar, a instàncies de Dismifísics, en defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans i de les ciutadanes amb discapacitat. Aquesta mesura s’aplicarà quan es consideri que l’actuació de l’organització pot afectar els drets que han de garantir l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Per fer seguiment del conveni, es constituirà una comissió formada per representants de la Sindicatura de Greuges i de l’Associació Dismifísics. En les reunions, es farà una avaluació de les actuacions que es portin a terme fruït del conveni, el qual tindrà una vigència d’un any prorrogable tàcitament per aquest mateix període. La data màxima serà el 28 de gener del 2015, coincidint amb la finalització de la vigència del nomenament de l’actual Síndica Municipal de Greuges.

A banda, la Síndica Municipal de Greuges també ha sol•licitat la incorporació de la institució que representa a la Taula de Mobilitat i la Taula de Discapacitats, per tal de canalitzar les queixes i suggeriments que li adrecen els ciutadans, i mantenir una relació d’informació i col•laboració amb aquests òrgans locals de participació ciutadana, constituïts per a la planificació i la millora de la mobilitat de la nostra ciutat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario